Hållbarhetsrapport 2017

Affärsmodell och påverkan

El-Kretsen är näringslivets servicebolag för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Vi ska kännetecknas av kompetens, service, ansvar, flexibilitet och medvetenhet om påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi arbetar målinriktat och systematiskt med att ha en kompetent personal som ständigt söker den miljömässigt och ekonomiskt bästa behandlingen av det avfall vi samlar in. Att upprätthålla höga sociala, miljömässiga, och etiska standarder till förmån för alla intressenter i El-Kretsens värdekedja, är åtaganden vi präglas av. Vi förebygger föroreningar och lever upp till lagar och krav som samhället och våra intressenter ställer på oss.

I hållbarhetsrapporten redogör således El-kretsen för sitt arbete med de väsentliga hållbarhetsriskerna för företaget inom miljö, korruption och mänskliga rättigheter och sociala förhållanden och personal.

Insamlade mängder 2017

2017 samlade El-Kretsen in 134 187 ton. Det är ungefär 3 000 ton mindre än föregående år. Trenden av insamlade vikter följer teknikutvecklingen i samhället i stort. Allt fler produkter innehåller elektronik med de blir mindre och lättare. Sverige tillhör fortfarande de länder som samlar in mest per person, cirka 13kg för 2017. För statistik och vidare information om hur och vad som samlats in under 2017 hänvisas till El-Kretsens Verksamhetsrapport, vilken finns tillgänglig på el-kretsen.se

Miljö

Hantering av elavfall, batterier och ljuskällor

Väsentliga miljöaspekter och miljörisker

El-Kretsen hanterar stora mängder farligt avfall via sina insamlingsplatser, framförallt kommunala Återvinningscentraler (ÅVC). En väsentlig miljöaspekt är att dessa produkter läggs på rätt ställe, exempelvis inte i hushållssoporna utan i avsett kärl för elektronikavfall och batterier och ljuskällor.

Miljöaspekten är dubbel på så sätt att farligt avfall som inte hanteras miljöriktigt riskerar skada människa och miljö genom läckage av kadmium, bly, kvicksilver och andra skadliga ämnen samt att vissa produkter kan ha en negativ påverkan på klimatet, exempelvis gamla kylskåp. Dessutom försvinner material från kretsloppet som annars skulle kunna återvinnas och användas i nyproduktion. Återvinning av material kräver väsentligt mindre energi och ger mindre ekologiska fotavtryck i jämförelse med brytning/framställning av jungfruliga material.

Där avfallet samlas (på ÅVC) är det viktigt att hanteringen är sådan att den inte riskerar kontaminera närmiljön och de människor som arbetar där. Trasiga produkter riskerar laka ur skadliga ämnen. I de fall uppsamlingskärlen inte är täta eller hanteringen sker utan skydd för framförallt regn riskerar farliga ämnen spridas till mark och närområde. Gällande kyl och frys krävs särskild försiktighet i hanteringen för att inte isoleringsmaterial och/eller kompressorer ska skadas. Oförsiktig hantering med truckar/lastkranar riskerar frigöra köldmedier vilket i sin tur skulle ge en negativ klimatpåverkan.

Åtgärder och resultat

Att människor ska lägga elavfall, batterier och ljuskällor i rätta kärl är ett ständigt pågående informationsarbete. Informationsplikten är ett gemensamt ansvar mellan producenter, insamlingssystem, butiker och kommuner. Samtliga kommuner beskriver på sina hemsidor, broschyrer mm varför, hur och var insamlingen sker. El-Kretsen bistår i detta arbete med information som efterfrågas. Men också mer direkt i form av egen hemsida och informationsmaterial, men också i samarbete med andra aktörer inom branschen. Sopor.nu och Batteriåtervinningen är främsta kanalerna för detta. Naturvårdsverket gör återkommande attitydundersökningar bland befolkningen och olika kommuner eller regionala samarbeten utför plockanalyser på hushållssopor. Attitydundersökningarna hjälper oss förstå om det finns vissa grupper som saknar information eller behöver motiveras i högre grad än andra. Plockanalyser är ett kvitto på hur väl vi lyckas att informera och motivera. Av hushållssoporna består 0,2% av farligt avfall varav 70% uppskattas bestå av elektronikavfall och batterier.

Under 2017 samlade vi in 134 000 ton elavfall. Man kan föra ett teoretiskt resonemang hur stor miljönytta vår verksamhet genererar i jämförelse med om allt skulle deponeras. Vi tror på idén om att använda sådana liknelser eftersom det är pedagogiskt och enklare illustrerar miljönyttan. Däremot är det svårt att räkna på den exakta miljönyttan eftersom jämförelsen med exempelvis gruvdrift helt beror på var och hur detta sker och i vilken koncentration ett visst material finns i gruvan. Däremot är liknelsen om hur mycket koldioxid vi sparar genom att hantera köldmedier i slutna processer närmare sanningen. Om alla kylskåp och frysar lades på otäckta deponier så vet vi hur mycket växthusgaser detta skulle generera.

På ÅVC skall kärl med småelektronik vara väderskyddat. Avvikelser från detta eller andra aspekter som kan riskera hälsa och/eller miljö registreras såväl från kommuner som från transportörer och lagras hos El-Kretsen. Vi följer upp alla avvikelser och registrerar åtgärd och utfall i varje enskilt ärende. Kyl och frys behöver inte stå väderskyddat. Däremot är vi medvetna om vikten av att kontinuerligt informera om varsam hantering. Detta proaktiva arbete resulterar i att begränsa antalet avvikelser. Framförallt s.k. allvarliga avvikelser, sådana som påverkar såväl miljö som kvalité, är sällsynta.

Transporter

Väsentliga miljöaspekter och miljörisker

El-Kretsen anlitar ett tjugotal transportörer. Via en gemensam IT miljö kan varje transportör få en överblick om sina hämtplatser och kontinuerligt se antal fyllda kärl på respektive insamlingsplats. De största riskerna med transporterna ser vi som a) dålig fyllnadsgrad av kärl och bilar, b) fordon (och/eller körstil) som genererar höga koldioxidutsläpp, c) olyckor.

Åtgärder och resultat

Via upphandlingar har vi succesivt höjt kraven om miljöeffektivitet hos våra leverantörer. Det tydligaste och mest framåtriktade arbetet är att de själva skall arbeta efter miljöledningssystem där just ständiga förbättringar är i fokus. Ett ekonomiskt incitament är att de får betalt per transporterat kärl eller enhet. Till sin hjälp finns det gemensamma IT systemet, en hämtplatsportal, där insamlingsplatserna rapporterar kärl för kärl som fylls för att transportören därmed ska kunna planera och optimera sina körningar. Under de senaste två åren har fyllnadsgraden i våra kärl för s.k. diverse elektronik ökat med 5%. Det är ett resultat av informationsarbete mellan oss, kommunerna och transportörerna i syfte att ha så miljöeffektiva transporter som möjligt. Som ett resultat av vår senaste upphandling möjliggör vi samtransport av kyl/frys och vitvaror från de allra flesta hämtplatserna. Det har varit ett sätt för oss att aktivt minska antal transporter.

Vi har följt projekt med uppföljning av bränsleåtgång per tonkm. Dock visade sig förutsättningarna vara alltför olika för att kunna dra jämförbara resultat mellan olika transportörer. Landsbygd kontra storstad, lastning med eltruck kontra lastning med bilens kran är sådant som har stor påverkan på slutresultatet. Merparten av fordonen är redan idag Euro6 klassade medan lägstanivå tillhör Euro5 klass.

Risken för olyckor går inte att helt bygga bort. Vi ställer krav på att våra leverantörer följer de grundläggande bestämmelser som finns kring körtimmar och fordonens skick. Det som El-Kretsen mer direkt kan påverka är lasten. Våra kärl är av samma typ för att de enkelt ska kunna staplas och sedan låsas fast. Under 2017 har samtliga batteriboxar bytts ut för att ersättas med mindre boxar som dels har låsbara lock och dels innehåller vermekulit. Det är ett material som stävjar eventuell värmeutväxling/brand.

Läckage och stöld

Väsentliga miljöaspekter och miljörisker

Miljöeffekterna av hur avfall hanteras kan, beroende på avfallets innehåll, skilja sig mycket åt. Ett exempel på det är jämförelsen av kylmöbler som hanteras i en sluten process eller i en helt öppen miljö. I en öppen process skulle köldmediet släppas fritt med en negativ klimatpåverkan som följd. Eftersom vi anser att våra processer är säkra och miljöeffektiva vill vi också att så mycket som möjligt skall hanteras inom detta system. Av den anledningen är det värt att nämna ”läckage” och stöld som en väsentlig risk. Den skrothantering som väntar de produkter som inte hanteras inom vårt system kan vi heller inte garantera någon miljösäker hantering av. Tvärtom finns det belägg för att skrothantering som sker på en oreglerad marknad eller illegalt också medför mer negativa miljöeffekter.

Åtgärder och resultat

Anledningen till att elavfall stjäls är att det finns ett ekonomiskt värde på materialet. El-Kretsen köper insamlingstjänsten av landets kommuner. Insamlingen ska ske på så sätt att kärlen antingen är under uppsikt av personal eller att det inte går att nå åt material som slängts. Vi har kontinuerlig kontakt med kommunerna för att säkra materialet. Insatser kan se olika ut. Kameraövervakning, väktare, låsta utrymmen och tätare hämtningsintervall är exempel på insatser.

Varje kärl har ett eget ID som registreras vid hämtning och senare vid lossning. Det gör att vi i våra IT system kan följa kärlen och dess innehåll till sorteringsanläggningarna. En sista återkoppling görs från sorteringsanläggningarna om hur många kilon som hanterats och skickats vidare för återvinning. Risken för läckage inom systemet är liten då avvikelser om eventuellt saknade burar eller misstänkta avvikelser i mängder kontinuerligt rapporteras och när så sker följs ärendet upp.

Sverige är ett litet land som står för relativt små mängder elavfall ur ett globalt perspektiv. Vi har en lång tradition av återvinning och producentansvaret har funnits och vidareutvecklats sedan 2001. En åtgärd som går utanför vårt egentliga uppdrag inom Sverige är att sprida kunskap om just producentansvar och återvinning till de länder som är intresserade av detta. Genom att vara delaktig i paraplyorganisationer som i sin tur bedriver studier och påverkansarbete för minskad illegal export och genom att bistå Naturvårdsverket och andra aktörer som arbetar med utbyte av andra länder är vår förhoppning att därigenom kunna minska den illegala exporten samt att hanteringen i andra länder på sikt regleras och utvecklas med mer miljöeffektiva metoder.

Korruption och mänskliga rättigheter

Väsentliga miljöaspekter och risker

Insamling, transporter och hanteringen av elavfall, batterier och ljuskällor utförs av samarbetspartners till El-Kretsen. Några av dessa samarbetspartners anlitar i sin tur underleverantörer och/eller företag som de skickar materialet vidare till för återvinning och nyproduktion. Eftersom det handlar om stora volymer elavfall, varav en del innehåller värdefullt material medan en del istället innebär stora kostnader för en miljöriktig hantering finns det en möjlighet att tjäna mer pengar om hanteringen inte följer lagar och/eller de villkor som leverantören ställt. Följden av korruption kan ge väsentliga miljörisker, exempelvis att kvicksilver sprids i samhället.

Åtgärder och resultat

Centralt i El-Kretsens policy är att ”…upprätthålla höga sociala, miljömässiga, och etiska standarder till förmån för alla intressenter i El-Kretsens värdekedja, är åtaganden vi präglas av. Vi förebygger föroreningar och lever upp till lagar och krav som samhället och våra intressenter ställer på oss.” I upphandlingar ställer vi krav på internationella standards där ställningstagande och metoder för att motverka korruption ingår. I våra senaste upphandlingar har vi ställt krav i enlighet med antikorruptionsarbetet hos CECED (The European Committee of Manufacturers of Domestic Equipment). Deras policy täcker en lång rad av frågor inom miljö-, sociala, etiska och hälsoaspekter. Korruption och mänskliga rättigheter är två av dessa. CECEDs policy är en vedertagen och väl utbredd modell för att kravställa samarbeten runt om Europa.

Sociala förhållanden och personal

Väsentliga aspekter och risker

På alla arbetsplatser finns risker med arbetsmiljön. Trakasserier, ojämlikhet, orättvisor, fysiska arbetsskador, understimulans eller stress mm är alla negativa ord som alla arbetsplatser rimligen aktivt vill motverka. En osund arbetsmiljö med personal som mår dåligt riskerar också drabba företaget och dess verksamhet. Ett strukturerat och standardiserat arbetssätt minskar sådana risker.

Åtgärder och resultat

El-Kretsen är ISO 9001 certifierat och arbetar därmed strukturerat och standardiserat med arbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor. Sedan 2016 finns en skyldighet att följa Arbetsmiljöverkets författningssamlings föreskrifter och allmänna råd (AFS 2015:4). Dess syfte är att främja god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska- och sociala förhållanden. Med lagstiftningen som grund och med ISO standarden som metod har El-Kretsen etablerat ett systematiskt arbetsmiljöarbete. En del är att kontinuerligt mäta personalens syn på en lång rad frågor inom arbetsmiljö, etik, utvecklingsmöjligheter, hälsa mm. På så sätt har ledningen möjlighet att utvärdera och följa upp eventuella brister. El-Kretsen har 11 anställda (2017). För dessa ges möjlighet till viss flextid, löpande hälsokontroller och möjlighet till vidareutbildning. Företaget anlitar en extern konsult och sakkunnig för att driva ett långsiktigt återkommande arbete för en hälsosam företagskultur. Centralt för detta är att arbeta för och med en gemensam värdegrund. Bland annat har denna gestaltats i form av etiska ”vägmärken”. De kan liknas vid riktlinjer för hur personalen vill uppfattas utåt och hur man interagera med varandra på ett konstruktivt och respektfullt vis. I den jämställdhetsplan som tagits fram finns policys för jämställd lönesättning, motverkande av trakasserier mm. För att El-Kretsen ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats där personalen ska kunna kombinera sitt arbetsliv med föräldraskap erbjuds alla anställda föräldraledigt och papporna tar ut minst 6 månader föräldraledighet hos oss.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i El-Kretsen AB, org.nr 556552-7487

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 24 april 2018

Deloitte AB


Daniel de Paula

Auktoriserad revisor