Verksamhetsrapporten 2016

Ladda ner Årsrapporten ☍

El-Kretsen jubileum

2016 var året då El-Kretsen fyllde moppe. Eller ännu hellre elmoppe. Det var ett givet tillfälle att bjuda in till kalas. Utställningar om vår verksamhet tillsammans med presentationer gav en tillbakablick på hur det var förr, och hur vi styrt utvecklingen mot där vi är idag. Även om temat för dagen var vår 15-åriga historia så kom det mesta ändå att handla om framtiden.

Idag kan vi räkna på miljönyttan som återvinningen ger. Till exempel att klimatpåverkande köldmedier omhändertas i slutna system. Att även de minsta batterierna, de som ofta innehåller kvicksilver, plockas ut ur elprodukterna för att hanteras separat. Att värdefulla ämnen från ändliga resurser tas tillvara och förs åter i kretsloppet.

Det är resultatet av El-Kretsens och alla våra samarbetspartners arbete - ett resultat vi är stolta över men inte stannar vid. Inte förrän vi lever upp till visionen om att vartenda gram ska återvinnas till sin ursprungliga form och kvalitet.

Att tänka cirkulärt är en förutsättning för att arbeta med återvinning på ett trovärdigt sätt. Att få vara en liten del av den utveckling som också ligger i linje med flera av regeringens miljömål är spännande och ger mening. Som en del av det har producentansvaret för elektronik utvecklats till att inte bara omfatta hushållsprodukter. Numera ingår också professionell elutrustning. Man kan se det som ett kvitto på att producentansvaret som styrmedel faktiskt har fungerat. Hur vi på El-Kretsen på bästa sätt kan hjälpa dessa ”nya” producenter innebär nya spännande möjligheter och utmaningar.

När vi nu blåst ut tårtljusen från vår 15-årskalastårta så är det därför inte bara med insikten om allt det vi har åstadkommit hittills, det vi faktiskt firar, utan i lika hög grad att de kommande åren kommer att vara lika innehållsrika och utmanande. Det är en resa man vill vara med på, en hållbarhetsresa mot nya mål!

Martin Seeger, VD på El-Kretsen

Kapitel

Nytt under 2016

Sopor.nu

Avfallsportalen Sopor.nu är ett informationssamarbete mellan flera aktörer för att för att samla all typ av information om avfall, sortering och återvinning på ett ställe. Sidan är populär framförallt hos lärare och elever i grundskolan men även privathushåll och kommunikatörer inom kommunerna är flitiga besökare. Sidan har cirka 16 000 besök per månad. Hela Sopor.nu webbsida har under året gjorts om och nyligen lanserats. Det var ett stort arbete och där extra mycket kraft lades på att sidan även skall fungera smidigt för olika funktionsnedsättningar.

El-Kretsens nya webb

Under 2016 lanserades nya El-Kretsen.se. Vår webb har fått ett välbehövligt ansiktslyft och blivit mer lättnavigerad. Sökfunktionen är central men samtidigt finns tydliga rubriker på ämnesområden för den som hellre letar sig fram den vägen. Ett nytt område kallar vi Miljödata. Det är statistik och rapporter, resultatet av arbete vi gjort eller varit inblandade i men tidigare inte visat upp i någon större utsträckning. Den nya webben är naturligtvis mobilanpassad. Väsentligt mer information än tidigare finns nu också på engelska. Det gäller även de två filmer vi nyligen producerat och lagt upp på webben:

WEEE Europe

El-Kretsens paraplyorganisation, WEEE Europe lanserade sin portal som gör det möjligt för producenter att deklarera till flera länder i ett och samma system. WEEE Europe hjälper också producenter att tolka och förstå vilka regler som gäller i olika länder samt att teckna avtal med insamlingssystem. WEEE Europe har fått sina första kunder och fungerar nu som en ”one stop shop” inom Europa.

I vintras höll WEEE Europe tillsammans med El-Kretsen och våra grannländer ett frukostseminarium i Stockholm. Ett 30-tal besökare och ytterligare drygt 100 personer via webbsändning deltog.

Industribatterier, ett nytt insamlingssystem

Producentansvaret gäller inte bara små batterier utan också industribatterier. Större batterier, framförallt litium jon ökar i takt med att det säljs fler elfordon. Jämfört med små hushållsbatterier måste hanteringen av industribatterier vara mer individanpassat för att de ska demonteras och återvinnas på ett säkert sätt. Frågan om att skapa ett insamlingssystem för industribatterier kom först från branschen via bilproducenterna. 2016 blev ett intensivt år där strukturen för detta helt nya system arbetades fram och slutligen lanserades. De första kunderna har nu tecknat avtal med El-Kretsen och de ingår därmed i ett nationellt insamlingssystem.

För att visa hur batterierna återvinns och för att ge mer information om lagar, regler och El-Kretsens upplägg ordnade vi i samarbete med uRecycle ett studiebesök på deras demontering- och sorteringsanläggning i Karlskoga. Tjänsten för industribatterier vidareutvecklas nu successivt. Bland annat digitala verktyg som är anpassade för andra batterier än de som finns i just bilbranschen.

Batteriinformationsföreningen – BIF

Sedan ett par år drivs en speciell kampanj för att informera om vikten av att lämna in sina uttjänta batterier och trasiga elprodukter för återvinning. Föreningen BIF drivs av El-Kretsen tillsammans med ett par aktörer. Finansieringen sker via fonderade pengar från Naturvårdsverket. Under 2016 har BIF jobbat med informationsspridning via reklam, webb och sociala medier. Framförallt via Instagram, Facebook och batteriatervinningen.se. Framgången från 2015 med att anordna ”Elektriskt loppis” följdes upp 2016 på flera platser. Det är ett koncept för att öka medvetenhet kring återbruk och återvinning.

Batterijakten

Håll Sverige Rent, Clas Ohlson och Varta genomförde Batterijakten under 2016. Liksom BIF finansieras projektet på fonderade pengar från Naturvårdsverket. Batterijakten består dels av skolmaterial och dels av en tävling där fjärdeklassare bjuds in att samla in batterier. El- Kretsens roll har varit att hämta alla de batterier som lämnats in till Clas Ohlsons butiker runt om i landet.

Omvärldens bild av El-Kretsen

I slutet av 2016 gjorde El-Kretsen en kundenkät. Syftet var att följa upp hur våra tjänster uppfattas, om det är någon förändring över tid samt uppslag för möjliga förändringar. Svarsfrekvensen känns igen från tidigare år med cirka 200 ifyllda enkäter. Glädjande nog har El-Kretsens nya webb fått ett positivt mottagande. Den uppfattas som mer aktuell och att den som söker information också hittar rätt svar. Bilden av El-Kretsen som miljö- och kostnadseffektivt har ytterligare stärkts sedan förra kundmätningen.

↑ Till toppen av sidan ↑

Insamlat och återvunnet 2016

Färre kilon, lika många produkter

De saker som lämnas in till återvinningen har blivit lättare än förut. Ett exempel är de gamla CRT TV-apparaterna som minskar i antal för varje år och som har en betydande inverkan på den totala vikten. Bara under de senaste två åren har insamlingen minskat med ca 9 000 ton enbart på grund av teknikskiftet inom TV. Miljömässigt är det positivt då det innebär mindre transporter och mindre material som ska behandlas. Grafen nedan visar utvecklingen av insamlade TV (jämför LED, CRT, LCD)

Insamlat i ton

Insamlingen sker i fem olika fraktioner: Diverse elektronik; Vitvaror; Kylskåp och frysar; Batterier; Ljuskällor. Den sista gruppen samlas i två kärl beroende på om det är lysrör eller övriga ljuskällor.

Insamlat i jämförelse

Till Naturvårdsverket rapporterar vi de insamlade och behandlade mängderna uppdelat på 10 kategorier. Tabellen nedan är en jämförelse för de tre senaste åren.

↑ Till toppen av sidan ↑

Materialinnehåll per fraktion

De produkter vi samlar in sorteras, demonteras och fragmenteras för att få ut så rena materialströmmar som möjligt. Med hjälp av mer detaljerade analyser har vi också kunskap om material och ämnen som förekommer om än i små mängder.

Diagrammen visar en genomsnittlig återvinningsmängd av respektive material, i procent. Detta baseras på 1000 kg inlämnat gods för respektive kategori.
* Med icke återvinningsbara material menas främst restprodukter från återvinningsprocessen, exempelvis slagg efter förbränning.
** TV och monitorer ingår ej i denna tabell.
*** Lågenergilampor, lysrör och kvicksilverlampor.
**** Kategorin batterier är en sammanslagning av samtliga batterityper med olika kemiska sammansättningar.

Diverse elektronik

Står för över hälften av den totala vikten av de el-produkter som återvinns. Här ingår bland annat TV-apparater, mobiler, mikrovågsugnar, dammsugare, leksaker och verktyg. Många produkter i kategorin behandlas i automatiska processer, andra kräver särskild behandling. TV-apparater måste till exempel behandlas manuellt. Vissa produkter, som batterier och kondensatorer, innehåller farliga ämnen som PCB och måste demonteras. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. Koppar, aluminium och järn återvinns på smältverk. Kretskorten i datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller, till exempel guld och silver, som också återvinns och används som råvara i nya produkter. Tyg, trä och plast som inte kan återvinnas förbränns på särskilda anläggningar. Värmen används till fjärrvärme och elproduktion. Rökgaserna renas och eventuella föroreningar fångas upp.

Stora vitvaror

Består mest av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar. De kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB. Därför plockas vissa delar bort för hand innan vitvaran tuggas sönder i en fragmenterings-anläggning som separerar metallerna. De olika metallerna återvinns för att användas i nya produkter. Vitvaror innehåller mest stål, men även aluminium och koppar.

Kylskåp och frysar

Gamla kylskåp och frysar innehåller freoner som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonlagret. Freonerna tas omhand i två steg. I steg ett punkteras kylkretsen och köldmediet sugs ut med vakuum. Därefter demonteras kompressorn och systemet töms på olja. I det andra steget tuggas produkterna i en sluten process för att tillvarata freonerna i isolering. När freonerna och oljan är borta separeras metaller och plaster för återvinning till nya produkter. Freonerna förstörs vid väldigt hög temperatur eller omvandlas till saltvatten.

Ljuskällor

Här ingår alla typer av smålampor. I lysrör och låg-energilampor finns lyspulver som innehåller kvicksilver. Det är viktigt att omhänderta kvicksilvret på ett säkert sätt. Det görs genom att driva ut kvicksilvret ur lyspulvret. Det görs endast på Nordic Recycling i Hovmantorp, dit El-Kretsen skickar alla insamlade ljuskällor. Lamporna krossas i ett slutet system och tvättas i en vätska som oxiderar och binder kvicksilvret. Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan och fångas upp i slutna behållare. Det renade glaset skickas sedan till glasåtervinning. Metall- och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag som återvinner metaller och plast. I samma process behandlas även glöd- och LED-lampor.

Batteriåtervinning

Det finns många slags batterier. Batteriets kemiska innehåll styr valet av återvinningsmetod. Alla batterier som samlas in från de cirka 10 000 insamlingsplatserna måste därför först sorteras. Sorteringen sker i två anläggningar, en i Karlskoga och en i Göteborg. De sorterade batterierna skickas sedan till återvinningsanläggningar där materialen och ämnena i dem återvinns, till exempel bly, nickel och kobolt. Även inbyggda batterier som demonteras ur olika elprodukter återvinns vid dessa anläggningar. Materialet i de flesta batterier återvinns genom nedsmältning och destillation.

↑ Till toppen av sidan ↑

Upptagningsområden 2016

Återvinningen är uppdelad i fem olika kategorier, fraktioner. Kartorna nedan visar var den insamlade elektroniken inom varje fraktion omhändertas och av vilken samarbetspartner.

Ljuskällor

Samtliga insamlade ljuskällor återvinns av Nordic Recycling: Hovmantorp.

↑ Till toppen av sidan ↑

Ägare

Brandvarnargruppen

Branschorganisationen Svensk Elektronik

CANT – Centrala Antennföreningen

EHL – Elektriska Hushållsapparat Leverantörer

ElektronikBranschen

E.L. – Elmateriel Leverantörernas förening

Föreningen Belysningsbranschen

Föreningen Hemljus

IT & Telekomföretagen

KEPA – Branschföreningen för Kontorsartiklar, Emballage, Pappersprodukter & Angränsande produktområden

KTF Organisation AB

LEH – Leverantörsföreningen för Elektriska Handverktyg

Lek & Babybranschen

Leverantörsföreningen för Primärbatterier

LLB – Branschföreningen Ljud, Ljus & Bild för professionellt bruk

SLF – Sjukvårdens Leverantörsförening

Svensk Dagligvaruhandel

Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stiftelsen Branschorganisationernas Kansli

↑ Till toppen av sidan ↑

Kunder

Totalt antal kunder – 1786 st

Kunder produkt – 1681 st

Anslutningsavtal för produkter, WEEE-direktivet.

Kunder batteri – 1015 st

Anslutningsavtal för batterier, batteridirektivet.

Rapporteringsavtal produkt – 1471 st

Rapporteringsavtal batteri – 905 st

Rapporteringsavtal för att El-Kretsen ska göra den årliga rapporteringen till Naturvårdsverket.

Kunder AR – 77 st

Anslutningsavtal Authorised Representative (Producentrepresentant)

↑ Till toppen av sidan ↑

Styrelse

Ordförande:

Bo Thunberg

Styrelseledamöter:

Mats Holme, v.Ordf.

Klas Elm

Matts Spångberg

Karin Brynell

Thomas Hedin

Anders Appelqvist

Styrelsesuppleanter:

Per Baummann

Lennart Uhlmann

↑ Till toppen av sidan ↑

Ladda ner Årsrapporten ☍