Vanliga frågor

Vad är ett avlämnarintyg?

Ett avlämnarintyg ger verksamheter rätt att, i El-Kretsens regi, lämna elavfall från El-Kretsens anslutna producenter direkt till en anvisad insamlings eller förbehandlingsanläggning.

När du skapar ett avlämnarintyg blir du ombedd att fylla i vilken typ av elavfall du vill lämna, dess uppskattade vikt, var avfallet uppstod samt kontakt- och företagsuppgifter.

Dessa uppgifter krävs för att vi ska kunna rapportera insamling enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 3 §. Motsvarande uppgifter behöver ni själva rapportera som Avfallsproducent och eventuellt transportör enligt Avfallsförordning SFS 2020:614 6 kap. 1-2 §, undantag eget producerat avfall se 2 § pkt 5.

Efter att du fyllt i och skickat in formuläret får du ett e-post med ett ordernummer, sammanställda uppgifter och en anvisning till den insamlingsanläggning (mottagare) som hanterar just ditt avfallsslag i ditt område. Observera att meddelandet innehåller viktig information om den plats du ska lämna ditt avfall. Meddelandet har även bifogat en fil innehållande QR-kod (AvlämnarID) samt en sammanställning av ditt avlämnarintyg i pdf-format.

Avlämnarintyget (QR-kod) behöver du visa upp hos mottagaren för att få lämna materialet kostnadsfritt.

Med efterfrågade uppgifter redan insamlade kan mottagaren registrera ditt intyg med smartphoneapplikationen ”Insamlare” och ingen ytterligare datainsamling eller registrering behövs av er på avlämningsplatsen.

För kännedom så arbetar vi för fullt på en smartphoneapplikation, för dig som avfallsproducent, vilken vi hoppas ska förenkla skapandet och hantering av avlämnarintyg. Vi kommer även inom kort kunna erbjuda ytterligare tjänster, exempelvis rapportering till registret för farligt avfall för dig som avfallsproducent.

Jag kör elavfall åt min kund som inte är en verksamhet, utan ett hushåll. Varför måste jag lämna mina uppgifter och visa ett avlämnarintyg?

Därför att transportören av avfallet klassas som ”avfallsproducent” för det avfall som ska lämnas.

Naturvårdsverket tolkar det som att avfall som uppstått som en följd av service, underhåll eller liknande då uppstår i den ”egna verksamheten” även om arbetet utförs hos någon annan eller på annan plats än i verksamhetslokalerna.

Utöver detta finns det lättnader kopplat till hur mycket avfall man kan transportera, lättnader för anteckning skyldighet för transport av avfallet som uppstått i egen verksamhet.

Det är enklare att vara avfallsproducenten

Samtliga dessa parametrar är för att underlätta, dvs för att ni ska undgå ett mer omfattande rapporteringsförfarande som till exempel anmälningsplikt för yrkesmässiga transporter, anteckningsskyldighet och rapportering för transport av farligt avfall, avtal med kommun eller tillståndspliktigt insamlingssystem för insamling av elavfall m.m.

Varför avlämnarintyg?

Som ”avfallsproducent” fyller du i och lämnar in avlämnarintyget innan det är dags att transportera bort det farliga avfallet¹. Rapportering ska även göras till Registret för farligt avfall senast två arbetsdagar efter avlämnarintyget lämnats in.

Avlämnarintyget ger dig den information du behöver för att rapportera in dina mängder till Registret för farligt avfall. Där finns också de uppgifter som återvinningscentralen (”insamlaren” eller ”behandlaren”) behöver för att ta emot ditt avfall.

Bakgrundsinformation

Insamling av elavfall får enbart ske via insamlingssystem med tillstånd, kommunal insamling eller i samband med yrkesmässig försäljning av konsumentelutrustning².

Observera att konsumentelutrustning får bara samlas in av ett godkänt insamlingssystem, eller genom den som har avtal att samla in för systemets³ räkning.

Referenser

Tillstånd och anmälan, Avfallsförordning (2020:614) 5 kap 1 – 6 § och 7- 9 § samt 6 kap 2 § och 11 §.

Avfallstransporter inom Sverige länk till ny sida

E-tjänster Naturvårdsverket länk till ny sida

¹ Se www.el-kretsen.se/vad-sker-med-elektroniken länk till ny sida

² Enligt Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, 45-60 §.

³ Står listat på vilka de är här: www.el-kretsen.se/godkända-insamlingsleverantörer länk till ny sida